Shqipëri

Albania

 

Ndihmojmë kishat të transformojnë komunitetet kudo në Shqipëri

 

Rrjeti NAYBA në Shqipëri aktivizon kishat vendore dhe u ofron atyre burime për të transformuar komunitetin e tyre, qytetin e tyre dhe, përfundimisht, kombin e tyre.

Ne i ndihmojmë kishat vendore duke forcuar rrjetet e komunitetit, duke riprodhuar praktikat më të mira dhe duke matur impaktin (ndikimin) në shoqëri.

Riprodhuesi NAYBA i Projekteve të Komunitetit

Riprodhuesi NAYBAi Projekteve të Komunitetit identifikon projektet komunitare me praktikat më të mira, të drejtuara nga kisha, të cilat gjithashtu mund të zhvillohen nga kisha të tjera vendore.

Pastaj, ne i mbështesim këto projekte komunitare për t’i riprodhuar (përsëritur) ato përmes kishave të tjera vendore duke i aftësuar që të transformojnë komunitetet dhe për t’ju kursyer energjitë për të shpikur rrotën nga e para.

NAYBA Replication Communities

The Replication Communityidentifies best practice church-led community projects that could also be run by other local churches.

We then support those community projects to replicate through other local churches to enable them to transform communities and to save them from having to reinvent the wheel.

Resources Transforming Neighbourhoods In This Country

 

Other Work

 

AUDITET NAYBA TË BESIMIT NË VEPRIM

Auditi NAYBA i Besimit në Veprim është një mjet për t’i aftësuar kishat që të punojnë së bashku me qëllim që të matin ndikimin e tyre shoqëror dhe ekonomik në komunitetin apo qytetin e tyre.

Të dhënat publikohen për të krijuar mundësi të reja për kishën që të krijojë bashkëpunime me qeverinë, biznesin, median dhe sektorë të tjerë të shoqërisë civile.

CMËNGJESET E LUTJEVE BASHKIAKE

Modeli i Mëngjesit të Lutjes Bashkiake nga NAYBA është një mënyrë e bashkëpunimit të kishave për të ndërtuar marrëdhënie me drejtues të administratës civile dhe të luten për mirëqenien e komunitetit.

Ne kemi zhvilluar mjete dhe burime për ta ndihmuar kishën të planifikojë, organizojë dhe të ftojë drejtues nga të gjithë sektorët e komunitetit në një mëngjes angazhues dhe ndikues lutjeje.

Impact Audit Key Findings

$2,691,162
The social impact value provided by faith communities to Ryde each year.
$13,369,362
The social impact value provided by faith communities to the Rockhampton region each year.
$43,093,688
The social impact value provided by faith communities to the City of Gold Coast each year.
20,000
The number of people in need served in the past 12 months – equivalent to 12% of the population of Whitehorse
$8.5m
The amount of social impact value to the City of Penrith & Mt Druitt 2770 each year.
30,000
The number of people in need served in the past year – nearly a quarter of the total Frankston population.
$10m
The amount of annual social impact value with over 140,000 interactions with people in need each year.

Our Board

Stela Pinguli
Erion Prendi
Kozma Seferaj
Erget Biti
Stela Pinguli
Erion Prendi
Kozma Seferaj
Erget Biti
Matt Bird

 

Team

 

Get In Contact

Bring NAYBA's work to your country, city or church.

Thank you! Your message has been received and a member of the team will be in touch soon.
Something went wrong, please check the form and try again

Take our free Transformation Course

Join 100s of leaders, pastors and church teams around the world