Shqipëri

Albania

The Church & Mental Health in Australia

Download Report

Over the past 9 months, NAYBA has been conducting a pioneering piece of research into the Australian Church's response to mental health.

Informed by interviews with over 40 church leaders, mental health experts, theologians, and individuals with lived experience, we pray the results will be a source of encouragement and a call to action.

Register Now

 

Ndihmojmë kishat të transformojnë komunitetet kudo në Shqipëri

 

Rrjeti NAYBA në Shqipëri aktivizon kishat vendore dhe u ofron atyre burime për të transformuar komunitetin e tyre, qytetin e tyre dhe, përfundimisht, kombin e tyre.

Ne i ndihmojmë kishat vendore duke forcuar rrjetet e komunitetit, duke riprodhuar praktikat më të mira dhe duke matur impaktin (ndikimin) në shoqëri.

Good News Deserves To Be Shared

Share Your Story

As Christians, we're often asked: “How is the Church actually making a difference?” We know we’re called to love our neighbour as ourselves and, across our nation, there are countless examples of local churches and everyday Christians doing just that.

But how do we capture and quantify the ways that faith is having a positive impact in the community? How do we celebrate the ‘good news of the good works’ of the Church, while also identifying gaps and opportunities to even better serve people in need?

We want to tell a new story about what it means to be a follower of Jesus and we need your help. Get in touch with us now and share the good works of your church or ministry.

Share Your Story

NAYBA Impact Audit

Læs mere

NAYBA har udviklet et værktøj til at måle og formidle den fælles sociale indsats udført af trossamfund og trosbaserede organisationer i en by eller en region. Vi kalder det NAYBA Impact Audit.

NAYBA Danmark har for netop gennemført en sådan undersøgelse i Aarhus, og resultaterne viser, at de trosbaserede fællesskaber har et stort hjerte for byen og dens borgere. Dette ses både ud af antallet af indsatser, der adresserer aktuelle sociale udfordringer, samt det fortsatte engagement på områder, der er helt centrale for lokalsamfundet.  

Læs mere

Riprodhuesi NAYBA i Projekteve të Komunitetit

Riprodhuesi NAYBAi Projekteve të Komunitetit identifikon projektet komunitare me praktikat më të mira, të drejtuara nga kisha, të cilat gjithashtu mund të zhvillohen nga kisha të tjera vendore.

Pastaj, ne i mbështesim këto projekte komunitare për t’i riprodhuar (përsëritur) ato përmes kishave të tjera vendore duke i aftësuar që të transformojnë komunitetet dhe për t’ju kursyer energjitë për të shpikur rrotën nga e para.

NAYBA Replication Communities

The Replication Communityidentifies best practice church-led community projects that could also be run by other local churches.

We then support those community projects to replicate through other local churches to enable them to transform communities and to save them from having to reinvent the wheel.

Resources Transforming Neighbourhoods In This Country

 

Other Work

 

AUDITET NAYBA TË BESIMIT NË VEPRIM

Auditi NAYBA i Besimit në Veprim është një mjet për t’i aftësuar kishat që të punojnë së bashku me qëllim që të matin ndikimin e tyre shoqëror dhe ekonomik në komunitetin apo qytetin e tyre.

Të dhënat publikohen për të krijuar mundësi të reja për kishën që të krijojë bashkëpunime me qeverinë, biznesin, median dhe sektorë të tjerë të shoqërisë civile.

CMËNGJESET E LUTJEVE BASHKIAKE

Modeli i Mëngjesit të Lutjes Bashkiake nga NAYBA është një mënyrë e bashkëpunimit të kishave për të ndërtuar marrëdhënie me drejtues të administratës civile dhe të luten për mirëqenien e komunitetit.

Ne kemi zhvilluar mjete dhe burime për ta ndihmuar kishën të planifikojë, organizojë dhe të ftojë drejtues nga të gjithë sektorët e komunitetit në një mëngjes angazhues dhe ndikues lutjeje.

Impact Audit Key Findings

55,774
People served in the last year by the church
$13,713,492
Social Impact values to the Launceston Region each year.
$27,326,353
Social Impact values to the Greater Hobart region each year.
209,057
People served in the past year by the church in Tasmania
$2,691,162
The social impact value provided by faith communities to Ryde each year.
$13,369,362
The social impact value provided by faith communities to the Rockhampton region each year.
$43,093,688
The social impact value provided by faith communities to the City of Gold Coast each year.
20,000
The number of people in need served in the past 12 months – equivalent to 12% of the population of Whitehorse
$8.5m
The amount of social impact value to the City of Penrith & Mt Druitt 2770 each year.
30,000
The number of people in need served in the past year – nearly a quarter of the total Frankston population.
$10m
The amount of annual social impact value with over 140,000 interactions with people in need each year.

Our Board

Stela Pinguli
Erion Prendi
Kozma Seferaj
Erget Biti
Stela Pinguli
Erion Prendi
Kozma Seferaj
Erget Biti
Matt Bird

 

Team

 

Get In Contact

Bring NAYBA's work to your country, city or church.

Thank you! Your message has been received and a member of the team will be in touch soon.
Something went wrong, please check the form and try again